Piotr Wilczek

prof. Wydziału "Artes Liberales" UW, który powstał w 2012 r. z przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL), będącego następcą Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW (OBTA UW), działającego od roku 1991 r. Historyk literatury, komparatysta, tłumacz. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN oraz zagranicznych rad naukowych i komitetów doradczych, m.in. The International Reformation Research Consortium (RefoRC) oraz Post-Reformation Digital Library. Należy również do Polskiego Towarzystwa Filologicznego Modern Language Association of America. W Uniwersytecie Warszawskim pełni funkcje zastępcy dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, kierownika Kolegium Artes Liberales UW oraz kierownika Studiów Doktoranckich w IBI AL UW. Kieruje też założoną przez siebie Komisją do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w IBI AL UW. Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” i „The Sarmatian Review”. Zainteresowania badawcze: komparatystyka literacka i kulturowa, recepcja antyku i Biblii w literaturze nowożytnej, kanon literacki, kultura renesansu i reformacji, historia literatury polskiej i angielskiej (zwłaszcza XVI-XVII w.), teoria i praktyka przekładu artystycznego, retoryka, kształcenie cudzoziemców w zakresie języka i kultury polskiej. Autor m.in.: "Spory o Biblię w literaturze Renesansu i Reformacji: wybrane problemy" (1995); "Ślady egzystencji: szkice o polskich pisarzach emigracyjnych" (1997); "Literatura polskiego renesansu" (2005); "Polonice et Latine: studia o literaturze staropolskiej" (2007); "Retoryka" (współredakcja: 2008); "Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji" (współredakcja: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Erazm Otwinowski - pisarz ariański

Angielsko-polskie związki literackie: szkice o przekładzie artystycznym

Dyskurs, przekład, interpretacja: literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze