Grażyna Demenko

prof. i kierownik Zakładu Fonetyki w Instytucie Językoznawstwa UAM. Członkini m.in. Komitetu Akustyki PAN. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów z 2013 r. za osiągnięcia naukowo-techniczne, ze szczególnym uwzglęnieniem projektu „Lingwistyczne i pozalingwistyczne podstawy przetwarzania języka mówionego w systemach technicznych. Ewaluacja i walidacja w automatycznej transkrypcji mowy polskiej)”. Grażyna Demenko opracowała największy w Europie zasób fonetyczno-akustyczny JURISDICT - korpus polskiego języka mówionego stanowiący główny element systemu Automatycznego Rozpoznawania Mowy ARM. System ARM, pozwalający na rozpoznanie mowy w nieograniczonym polskim słowniku w czasie zbliżonym do rzeczywistego, odegrał znaczącą rolę w praktyce akademickiej, medycznej i sądowniczej. Zainteresowania badawcze: fonetyka akustyczna, intonacja polska, językoznawstwo matematyczne, badanie mowy, badanie słuchu, przetwarzanie danych, sieci neuronowe, macierze, audiologia kliniczna, prozodia, skalowanie wielowymiarowe i jego zastosowanie w fonetyce, higiena układu oddechowego. Autorka m.in. "Zależność percepcji segmentalnych cech samogłosek polskich od struktury długotrwałej pamięci leksykalno-fonematycznej" (współautorstwo: 1983); "Transkrypcja fonetyczna dla potrzeb akustyki mowy i jej implementacja na drukarce mozaikowej" (współautorstwo: 1988); "Klasyfikacja podstawowych wzorców intonacyjnych z zastosowaniem funkcji dyskryminacyjnych" (współautorstwo: 1988); "Zależność przebiegu parametru F~(o od długości frazy i dźwięczności segmentalnej" (współautorstwo: 1989); "Skalowanie wielowymiarowe i jego zastosowania w fonetyce" (współautorstwo: 1988); "Analiza periodyczności parametru F~(o u osób z zaburzeniami słuchu i mowy" (współautorstwo: 1989); "Implementacja systemu syntezy ciągłej mowy polskiej z tekstu ortograficznego wprowadzonego z klawiatury komputera typu PC" (współautorstwo: 1993); "Zarys higieny narządu głosu" (współautorstwo: 2006).

Liczba opublikowanych utworów: 8

Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy

Analiza matematyczna cech osobniczych głosu w zakresie parametru F~(0

Aproksymacja częstotliwości podstawowej w zdaniach

Klasyfikacja przebiegów częstotliwości podstawowej

Baza danych tekstowych dla analizy intonacji języka polskiego

Normalizacja przebiegów częstotliwości podstawowej

Statystyczne własności rozkładów chwilowych wartości parametru F~(0 w mowie ciągłej

Synteza podstawowych typów przebiegów intonacyjnych