Marek Prejs

dr. hab., prof. w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, recenzent naukowy Wydawnictwa IBL PAN i wielu redakcji cenionych czasopism literackich, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zainteresowania badawcze: komparatystyka literacka i kulturowa okresu baroku w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, związek literatury i sztuk plastycznych, egzotyzm w literaturze staropolskiej, kultura nowożytna wobec dziedzictwa starożytnego. Autor m.in.: "Poezja późnego baroku: główne kierunki przemian" (1989); "Staropolskie kręgi inspiracji: studia o literaturze" (2004); "Oralność i mnemonika: późny barok w kulturze polskiej" (2009) czy "Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego" (współredaktor: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Poezja późnego baroku: główne kierunki przemian

Egzotyzm w literaturze staropolskiej: wybrane problemy