Irena Turnau

(1925-2008) prof. w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. Znakomita uczona, socjolog, historyk kultury materialnej i etnograf historyczny. Autorytet naukowy w dziedzinie historii światowego włókiennictwa i ubiorów. Długoletnia, aktywna członkini Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej, działającego przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W l. 1943-1946 studiowała na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 1946-1950 pracowała jako asystentka Zakładu Socjologii UWr, gdzie pod kierunkiem prof. Pawła Rybickiego napisała pracę doktorską o ludności współczesnego Wrocławia. Po trzyletnim okresie pracy w Bibliotece Ossolineum związała się z Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN. Zainteresowania badawcze: historia polskiego skórnictwa, dzieje odzieży mieszczańskiej Warszawy i małych miasteczek wielkopolskich, historia polskiego i europejskiego włókiennictwa, rozwój różnych technik garbarskich XVI-XVIII w., dzieje rzemiosła polskiego i europejskiego, kultura materialna i obyczaje mieszkańców miast w dawnej Polsce. Autorka m.in.: "Zmiany w polskiej produkcji włókienniczej XVIII wieku" (1962); "Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII wieku" (1967); "Kultura materialna oświecenia w rycinach Daniela Chodowieckiego" (1968); "Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku" (1975); "Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI-XVIII wieku" (1975); "Historia dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku" (1979); "Moda i technika włókiennicza w Europie od XVI do XVIII wieku" (1984); "Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w[ieku]" (1987); "History of dress in Central and Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century" (1991); "History of knitting before mass production" (1991); "Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej" (1991).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Polskie skórnictwo

Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w.

Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia

Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia